• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry: wyry.pl
Wybór ofert - schroniska 2021

Zapytanie ofertowe wra z załacznikami znajduje się w pliku pdf.

 Zalacznik_nr_1_2_3-_Formularz_ofertowy_dot._schronisko_2021.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:28:56 | Data modyfikacji: 2021-01-28 13:35:53.

SPRAWOZDANIA  RB ZA 2019 R.

 SPRAWOZDANIA RB ZA 2019 R.

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:17:22 | Data modyfikacji: 2020-05-06 11:22:23.
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze referent
ds. świadczeń wychowawczych

Na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych wpłynęły 2 oferty.  Po przeprowadzniu rozmów kwalifikacyjnych, w dniu 30.01.2020 roku została wybrana Katarzyna Pilorz

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:22:35.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent
ds. świadczeń wychowawczych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Wyrach


Wymiar czasu pracy: pełen etat.


1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:


a) Obywatelstwo polskie,


b/ wykształcenie wyższe, policealne


c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,


d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


e) nieposzlakowana opinia,


f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


 


2. Wymagania dodatkowe:


a) dobra znajomość obsługi komputera na wymaganym stanowisku,


b) dobra znajomość i doświadczenie dotyczące stosowania przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego,


c) ogólna wiedza z zakresu realizowanych zadań przez gminny ośrodek pomocy społecznej,


d) umiejętność organizacji pracy i obsługi klienta oraz pracy w zespole,


e) dobra organizacja pracy samodzielność i systematyczność,


 


3. Wymagane dokumenty na w/w stanowisku:


a) list motywacyjny


b) życiorys (CV)


c) oświadczenie o niekaralności,


d) odpis dyplomu lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia.


e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,


f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru,


g) dokumenty powinny być podpisane osobiście przez kandydata.


 


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


a)  Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa  do świadczenia  wychowawczego;


b)  Prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;


c)  Prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń;


d)  Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;


e)  Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczenia wychowawczego;


f)  Wykonywanie innych zadań przewidywanych przepisami prawa oraz zadań wynikających  z poleceń Kierownika Ośrodka.


 


5. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty można przesyłać pocztą na adres, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 WYRY lub składać osobiście w Ośrodku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00) w terminie od 07.01.2020 roku do 27.01.2020 roku. Na kopercie  powinien znajdować się dopisek: Stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert i ogłoszenie wyników naboru nastąpi 28.01.2020 roku.


Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu – 32-218-72-43.


Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 poz. 1000)”


 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


w Wyrach, Alicja Gugała -Gołąbiewska

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Autor: Tomasz Rybok | Data wprowadzenia: 2020-01-07 13:23:12.
Wybór ofert - schroniska 2020

Zgodnie z art 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z2018 r poz.1843 z późn. zm)


na zapytanie ofertowe nr GOPS.8125.673.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta  spełniała kryteria formalne.


W związku z tym wybrano oferty:


Towarzystwa Pomocy


im. św. Brata Alberta


Zarząd Koła Rybnickiego


Przegędza, ul. Mikołowska 78


 


44-238 Czerwionka Leszczyny


 


Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko - Arka


Jarosław Lipiński


ul. Wilcza 1


42-500 Będzin

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2020-01-02 12:54:22.

Zapytanie ofertowe dotyczące schronisk dla osób bezdomnych - 2020r.

 Zaproszenie do składania ofert schronisko 2019.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:43:23.
Zapytanie ofertowe dotyczące schronisk dla osób
bezdomnych
 Zapytanie ofertowe schroniska.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:37:25.
Wynik naboru - wychowawca
 Scan_20180628_143325.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:51:31.
Wynik naboru-referent
 Scan_20180628_143243.pdf

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Autor: Przemysław Ryszka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:48:14.

Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Gostyni
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
ogłasza nabór na stanowisko pracy – 1 etat

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W WYRACH
1. Wymagania niezbędne
- wychowawcy – ukończone studia wyższe:
na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
- znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo - wychowawczych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
2. Wymagania dodatkowe
- doświadczenie w zawodzie,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i dobra organizacja pracy,
- umiejętność obsługi komputera.
3. Zakres zadań na stanowisku wychowawcy
- pomoc w nauce
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, prowadzenie zajęć tematycznych, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
- pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.),
- rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
-współpraca z innymi instytucjami (gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, GOPS, Sąd Rodzinny – kuratorzy),
- współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie spraw dot. pracy z rodziną,
- udział w szkoleniach poszerzających wiedzę i kompetencje zawodowe.

4. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać pocztą na adres, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 WYRY lub składać osobiście w Ośrodku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00) w terminie od 04.06.2018 roku do 18.06.2018 roku. Na kopercie powinien znajdować się dopisek: Stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert i ogłoszenie wyników naboru nastąpi 20.06.2018 roku.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu – 32-218-72-43.
Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 poz. 922)”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyrach, Alicja Gugała -Gołąbiewska

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:06:00.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Wyrach
Wymiar czasu pracy: pełen etat.
1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
a) Obywatelstwo polskie,
b/ wykształcenie wyższe, policealne
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera na wymaganym stanowisku,
b) dobra znajomość i doświadczenie dotyczące stosowania przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
c) ogólna wiedza z zakresu realizowanych zadań przez gminny ośrodek pomocy społecznej,
d) umiejętność organizacji pracy i obsługi klienta oraz pracy w zespole,
e) dobra organizacja pracy samodzielność i systematyczność,

3. Wymagane dokumenty na w/w stanowisku:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem
c) oświadczenie o niekaralności,
d) odpis dyplomu lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia.
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru,
g) dokumenty powinny być podpisane osobiście przez kandydata.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;
b) Prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;
c) Prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń;
d) Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
e) Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczenia wychowawczego;
f) Przygotowywanie decyzji administracyjnych;
g) Wykonywanie innych zadań przewidywanych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Ośrodka.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać pocztą na adres, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 WYRY lub składać osobiście w Ośrodku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00) w terminie od 04.06.2018 roku do 18.06.2018 roku. Na kopercie powinien znajdować się dopisek: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert i ogłoszenie wyników naboru nastąpi 20.06.2018 roku.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu – 32-218-72-43.
Do wysyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 poz. 922)”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyrach, Alicja Gugała -Gołąbiewska

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:05:07 | Data modyfikacji: 2018-06-05 15:24:48.
Ogłoszenie o naborze na stanowiska referenta i
starszego referenta

                                                                                                                                         Wyry  dnia  7.03.2016 r.


         KIEROWNIK   GMINNEGO    OŚRODKA   POMOCY    SPOŁECZNEJ W    WYRACH


 ogłasza  nabór  na  stanowiska:  referenta  oraz  starszego  referenta w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w  Wyrach.


1.  Wymagania  w  stosunku  do  kandydatów:


a/  wykształcenie  wyższe lub  średnie;

b/  udokumentowane  doświadczenie  zawodowe (min. 3 lata);

c/  dobra  znajomość  Ustawy  o  Pomocy  Państwa  w  Wychowaniu  Dzieci;

d/  dobra  znajomość  Ustawy  o  Pracownikach  Samorządowych;

e/  znajomość  przepisów  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego;

f/  umiejętność  obsługi  aplikacji  biurowych;

2.  Dodatkowe  wymagania  od  kandydatów:


a/  umiejętność  pracy  w  zespole;

b/  umiejętność  organizacji  pracy;

c/  sumienność;

d/  mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej

3.  Zakres  wykonywanych  zadań:


a/  przyjmowanie  wniosków  dot.  świadczeń  wychowawczych;

b/  sporządzanie decyzji  dla  osób uprawnionych do  świadczeń  wychowawczych;

c/  prowadzenie  korespondencji  w  zakresie  świadczeń  wychowawczych;

d/  rejestracja  korespondencji;

e/  sporządzanie  list  wypłat  oraz  sprawozdań;

f/  obsługa  programów  komputerowych;

g/  archiwizacja  dokumentów;

h/  współpraca  z  Sądem, Policją, Prokuraturą, Urzędem  Skarbowym  itp.

4.  Wymagane  dokumenty:


a/  życiorys;

b/  list  motywacyjny;

c/  kserokopie  świadectw  potwierdzających  wykształcenie;

d/  kserokopie  świadectw  pracy;

e/  oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych

5. Termin, sposób  oraz  miejsce  składania  dokumentów:


a/  termin:  do 18.03.2016 r.

b/  koperta  zamknięta  z  napisem  „ Nabór  na  referenta  lub  starszego referenta”  osobiście  lub  listownie;

c/  miejsce:  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej, WYRY,  ul.  Dąbrowszczaków  107

d/  kandydaci,  którzy  spełnią  wymagania  zostaną  poinformowani  telefonicznie  o terminie  postępowania  sprawdzającego;

e/  informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  ogłoszona  na  tablicy informacyjnej  GOPS  -u  oraz  w  Biuletynie  Informacji Publicznej Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wyrach.

 


                                                                                             Kierownik


                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


                                                                               Alicja  Gugała  -  Gołąbiewska

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:59:09 | Data modyfikacji: 2016-03-07 15:02:44.

RODZINA 500+


17 lutego 2016 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program „Rodzina 500 plus” realizowany będzie od 1 kwietnia 2016 roku.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski na program „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą dostępne w siedzibie i filii Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.gopswyry.eu Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od kwietnia do czerwca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.


Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok.


Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.


Informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod nr tel. 32/218-72-74  lub osobiście, w siedzibie GOPS Wyry, ul. Dąbrowszczaków 107, 43-175 Wyry (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek: 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:00, piątek: 7:30 – 13:30) oraz w filii Ośrodka w Gostyni, ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń (godziny otwarcia: wtorek: 9:00 – 11:00, czwartek: 9:00 – 11:00).


Szczegółowe informacje, można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:43:31 | Data modyfikacji: 2016-03-16 10:13:01.
Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:43:31
Data modyfikacji: 2016-03-16 10:13:01
Opublikowane przez: Imię Nazwisko