• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry: wyry.pl
Gminne Przedszkole w Wyrach
Rodzaj placówka oświatowo-wychowawcza
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy   43 - 175
Adres jednostki  Wyry, ul. Puszkina10 A
Kontakt

tel./fax: (32) 325 68 61; (32) 325 68 62
e-mail: przedszkole.wyry@przedszkole.com

Dyrektor  mgr Karolina Mudyn
WWW:   www.przedszkolewyry.com
REGON:  241411682
NIP:  635 18 06 648

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Wyrach z siedzibą przy ulicy Puszkina 10A, 43-175 Wyry, reprezentowane przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach . E-mail:przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com , tel. 32 3256861 2. Informujemy, że w zakresie działania Gminnego Przedszkola w Wyrach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Darosławem Wójcikiem za pomocą adresu iodo.przedszkolewyry.com w Gminnym Przedszkolu w Wyrach. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkolewyry.wyry.com w Biuletynie Informacji Publicznej przedszkola: http://jo.wyry.bip.gmina.pl/index.php?id=659 3. Administrator danych osobowych – Gminne Przedszkole w Wyrach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) jeśli jest to konieczne w realizacji przepisów prawa; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Przedszkola w Wyrach; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Przedszkolem w Wyrach, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Przedszkole w Wyrach. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: · dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, · osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, · osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, · dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, · dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: · osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, · przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, · Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, · osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: · przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, · przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: · zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, · przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Przedszkolu w Wyrach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2014-11-27 07:15:49 | Data modyfikacji: 2023-09-07 11:59:20.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Akty Prawne .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Sprawozdania finansowe .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2014-11-27 07:15:49
Data modyfikacji: 2023-09-07 11:59:20
Opublikowane przez: Imię Nazwisko