• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry: wyry.pl
Gminne Przedszkole w Gostyni
Rodzaj placówka oświatowo-wychowawcza
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy   43-176 Gostyń
Adres jednostki  ul. Pszczyńska 366 A
Kontakt

 tel./fax. 32 218-76-55

e-mail: przedszkolegostyn@wyry.pl

Dyrektor  mgr Anna Wesoły
WWW:  www.przedszkolegostyn.wyry.pl
REGON:  241 413 586
NIP:  635-180-66-54

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Gostyni z siedzibą przy ulicy Pszczyńskiej 366A, 43-176 Gostyń, reprezentowane przez  dyrektora Gminnego Przedszkola w Gostyni. E-mail: przedszkolegostyn@wyry.pl , tel. 32 2187655

2.    Informujemy, że w zakresie działania Gminnego Przedszkola w Gostyni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Bożeną Smolarską za pomocą adresu inspektorodo@wyry.pl  w Gminnym Przedszkolu w Gostyni. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie  internetowej przedszkola: http://www.przedszkolegostyn.wyry.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej przedszkola: http://www.jo.wyry.bip.gmina.pl/index.php?id=742

3.    Administrator danych osobowych – Gminne Przedszkole w Gostyni - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      jeśli jest to konieczne w realizacji przepisów prawa;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Przedszkola w Gostyni;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Przedszkolem w Gostyni,  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Przedszkole w Gostyni.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Przedszkolu w Gostyni Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:55:55 | Data modyfikacji: 2019-05-16 11:20:23.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Ochrona danych  .  Skrzynka podawcza na ePUAP .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Akty prawne  .  RODO .  Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt . 
Data wprowadzenia: 2014-08-29 13:55:55
Data modyfikacji: 2019-05-16 11:20:23
Opublikowane przez: Imię Nazwisko