• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry: wyry.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-175 Wyry
Adres jednostki Główna 107
Kontakt

tel./fax 32 218-72-74, 32 323-02-38, 32 218-72-43

gops@gopswyry.eu

Kierownik:

Anna Łożańska  

WWW:   www.gopswyry.eu
REGON:  271587297
NIP:  6351639417
 

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30-15:30
piątek – 7:30 – 14:00

Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Ośrodka:
poniedziałek 13:00 do 15:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

Ośrodek prowadzi ARCHIWUM KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH udostępnianych na wniosek zainteresowanych instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYRACH

 

 

 1. Administrator danych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wyrach, ul. Główna 107, 43-175 Wyry, tel./fax.: (32) 323-02-38, e-mail: gops@gopswyry.eu reprezentowany przez Kierownika.

 

 1. Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Sabinę Papaj, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej inspektorodo@wyry.pllubdrogą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

 

 1. cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu organizacji i wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Wyry oraz innych zadań gminy z zakresu polityki społecznej, powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uchwały nr X/45/92 Rady Gminy Wyry z dnia 4 luty 1992 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

    1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratoraobowiązków określonych przepisami prawa.

    2. Wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

    3. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

    4. Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

    5. Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

    6. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych.

 

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. przenoszenia swoich danych osobowych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 1. Prawo do wycofania zgody.

 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, a:

 1. będzie istniał obowiązek ustawowy - nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny - nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.

 3. podanie danych będzie dobrowolne - nie będziemy mogli podjąć określonych działań.

 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

 

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Pani/Pana lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Opublikowane przez: Tomasz Rybok | Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03 | Data modyfikacji: 2023-03-15 09:52:48.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje bieżące .  Organy .  Struktura org. .  Regulaminy .  Zasoby .  Rejestry, archiwa .  Zakres i Kompetencje .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03
Data modyfikacji: 2023-03-15 09:52:48
Opublikowane przez: Tomasz Rybok