jo.wyry.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry wyry.pl
Szkoła Podstawowa w Gostyni strona główna 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni
Rodzaj placówka oświatowo-wychowawcza
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-176 Wyry
Adres jednostki ul. Rybnicka 141
Kontakt

tel./fax 32 2187600; 32 3230633

szkola.gostyn@wyry.pl

Dyrektor

mgr Irena Piszczek   

WWW:   www.spgostyn.edupage.org.pl
REGON:  000725832
NIP:  635-16-77-435

  

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:38:12 | Data modyfikacji: 2021-05-26 09:11:16.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni z siedzibą przy ulicy Rybnickiej 141, 43-176 Gostyń, reprezentowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni. E-mail: szkola.gostyn@wyry.pl tel. 32 2187600

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Bożeną Smolarską w Szkołe Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni za pomocą adresu e-mail: inspektorodo@wyry.pl. Szczegółowe informacje będą dostępnej pod adresem www.spgostyn.edupage.org

3. Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Opublikowane przez: Imię Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:53:45 | Data modyfikacji: 2018-10-17 15:59:34.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Pracownicy .  Akty Prawne .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Sprawozdania finansowe .  Regulaminy .  Kontakt  . 
Data wprowadzenia: 2018-10-17 15:53:45
Data modyfikacji: 2018-10-17 15:59:34
Opublikowane przez: Imię Nazwisko
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.wyry.bip.gmina.pl